Toetsingskader vergunningverlening

De milieukwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) moeten worden bereikt door de maatregelen die in de waterplannen zijn opgenomen. Een waterbeheerder moet bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden op grond van de Waterwet rekening houden met deze waterkwaliteitsdoelen. Bijvoorbeeld wanneer hij een watervergunning verleend. Voor het bevoegd gezag zijn er aanvullende toetsingskaders ontwikkeld. Denk hierbij aan het Handboek Immissietoets en de in de waterplannen opgenomen toetsingskaders die daarbij helpen.

Handboek Immissietoets

Met het Handboek Immissietoets kan de toelaatbaarheid van een lozing in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater worden beoordeeld. Het is in de Regeling Omgevingsrecht aangewezen als BBT-informatiedocument.

Drinkwater

Mede op verzoek van de Tweede Kamer is gewerkt aan een extra handreiking voor het bevoegd gezag hoe binnen de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) en Handboek Immissietoets rekening moet worden gehouden met de bescherming van drinkwaterbronnen.

De Handreiking Beoordeling lozingen gericht op bescherming drinkwaterbronnen borduurt voort op de aanpak die is vastgelegd in de handboeken vergunningverlening De ABM en het Handboek immissietoets die per 1 juli 2016 van kracht zijn geworden. De handreiking gaat vooral in op de beoordeling voor opkomende stoffen bij drinkwaterinnamepunten waarvoor nog geen norm beschikbaar is, door middel van een extra drinkwatertoets. De handreiking zal worden geïntegreerd in het huidige handboek Immissietoets.

Toetsingskaders in waterplannen

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (BPRW 2016-2021) bevat in de bijlagen het toetsingskader waterkwaliteit. Dit toetsingskader hanteert Rijkswaterstaat onder meer bij de verlening en wijziging van watervergunningen en bij de beslissing om een maatwerkvoorschrift vast te stellen voor activiteiten die onder algemene regels vallen. Hierbij beoordeelt Rijkswaterstaat of er mogelijk verslechteringen plaatsvinden door fysieke ingrepen of emissies van stoffen. Het Handboek Immissietoets is onderdeel van dit toetsingskader.

Daarnaast ziet een deel op de beoordeling van fysieke ingrepen. Centraal hierbij staat de vraag of de Kaderrichtlijn Water-doelstellingen waarop de activiteit mogelijk effecten heeft nog wel behaald kunnen worden als de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt.

Ook provincies en waterschappen kunnen in hun regionale waterplannen en waterbeheerplannen een (aanvullend) toetsingskader opnemen. Voor waterschappen geldt het Handboek Immissietoets ook.