Lozen in het oppervlaktewater

De systematiek van de Waterwet bepaalt dat direct lozen in het oppervlaktewater vergunningplichtig is. Behalve als die vergunningplicht door algemene regels is opgeheven (artikel 6.2 Waterwet).

In de meeste van de besluiten met algemene regels is een artikel opgenomen waarin een opsomming staat van de lozingsartikelen waarvoor de ontheffing geldt.

  1. in artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit
  2. in artikel 1.3, onder e, van het Besluit lozen buiten inrichtingen
  3. in artikel 2 lid 3 van het  Besluit lozing afvalwater huishoudens    voor particuliere huishoudens,
  4. in artikel 1a van het Besluit bodemkwaliteit voor lozingen die onder dit besluit vallen
  5. voor lozingen waarop het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart van toepassing is
  6. voor lozingen die vallen onder Mijnbouwwetgeving (artikel 6.12 Waterwet en artikel 1.2 Besluit lozen buiten inrichtingen).

De meeste lozingen zijn algemeen geregeld met de eerste drie van de bovenstaande besluiten. De overige besluiten richten zich op een bijzondere doelgroep.

Het lozen van afstromend hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, in het oppervlaktewater mag. De algemene regels staan dit toe binnen de kaders van de zorgplicht. Dat komt neer op het voorkomen van onnodige verontreiniging tijdens het afstromen van het hemelwater richting oppervlaktewater. De waterbeheerder is het bevoegde gezag voor deze lozing. Die kan op grond van de zorgplicht (artikel 2.1 Activiteitenbesluit) eisen stellen aan de te nemen maatregelen om verontreiniging van het afstromend hemelwater te voorkomen.

Ook het lozen van grondwater in het oppervlaktewater is toegestaan. Ook al is dit grondwater van een bodemsanering. Wel zijn hier voorwaarden waar men aan moet voldoen.

Daarbij maakt men in het besluit onderscheid in de aangewezen oppervlaktewateren en de overige wateren. De overige wateren zijn de meer gevoelige of kleinere wateren, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden.  De aangewezen oppervlaktewateren staan opgesomd in de bijlage 2 van de Regeling bij het Activiteitenbesluit.

Aangewezen oppervlaktewateren

In de besluiten wordt een verschil gemaakt in de soort oppervlaktewater;

Aangewezen oppervlaktewater

Er is oppervlaktewater die naast de voorschriften in het activiteitenbesluit, geen bijzondere bescherming nodig heeft. In artikel 1.1 worden deze wateren aangeduid als "aangewezen oppervlaktewateren". Meestal zijn dit de grotere oppervlaktewateren. Op grond van artikel 1.7, lid 1 onder b, Activiteitenbesluit is in bijlage 2 van de activiteitenregeling een lijst opgenomen van deze oppervlaktewateren.

Niet aangewezen oppervlaktewater

Niet aangewezen oppervlaktewateren moeten wel bijzonder beschermd worden. De oppervlaktewateren die niet in de lijst van bijlage 2 van de activiteitenregeling staan , die worden extra beschermd. Lozen op deze wateren zal in veel gevallen aan strengere eisen moeten voldoen of vergunningplichtig zijn.

In de voorschriften is aangegeven of ze van toepassing zijn op alle oppervlaktewateren of alleen op de aangewezen of niet aangewezen oppervlaktewateren. Het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit lozing afvalwater huishoudens verwijst voor 'aangewezen oppervlaktewateren' naar de definitie van het Activiteitenbesluit.

De samenhang tussen bodembescherming en lozen op het oppervlaktewater

In de besluiten zijn de regels voor bodembescherming afgestemd op de regels voor direct lozen in oppervlaktewater of bodem. Zo is het lozen van afvloeiend hemelwater in oppervlaktewater en bodem zonder voorschriften toegestaan. Behalve als dit afvloeiende hemelwater afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

De overweging hierachter is als volgt. Als er een bodembeschermende voorziening nodig is, dan kan het afvloeiende hemelwater kennelijk verontreinigd worden. En daardoor is ongezuiverd lozen niet acceptabel. Als er geen bodembeschermende voorziening nodig is, is er kennelijk geen gevaar voor bodemverontreiniging. Dan kan men dus ook zonder zuivering hemelwater lozen in het oppervlaktewater.


Zie ook

Met oppervlaktewater wordt bedoeld oppervlaktewaterlichaam