Bevoegdheden en instrumentarium

Binnen het grondwaterbeheer zijn alle overheidsinstanties actief. Zowel rijk, waterschappen, provincies als gemeenten bedienen ‘knoppen' ter uitvoering van de aan hen opgedragen grondwatertaken. Het Rijk (de minister van I&M) en de waterschappen zijn weliswaar beheerder, maar binnen dit beheer zijn er specifieke taken die door provincies en gemeenten worden uitgevoerd. Zo is de wettelijke systematiek. In onderstaand schema zijn deze taken genoemd per overheidsinstantie. Ook is hier aangegeven uit welke wet de taak voortvloeit.

Bevoegdheden en instrumentarium verschillende overheden in relatie tot grondwaterbeheer

Gemeente

Provincie

Rijk

Water- beheerder

Algemene bepalingen bij besluitvorming en uitvoering feitelijke werkzaamheden.
Beheer wetgeving
Waterwet
 • Bestuurlijke waterafspraken
 • Grondwaterzorg-plicht
 • Regionaal waterplan\
 • Vergunning-verlening en handhaving voor drie categorieën van onttrekkingen
 • Monitoring kwaliteit
 • Nationaal waterplan
 • Vergunningverle-ning en handhaving (na wijziging Wtb!)
 • Projectplan voor aanleg of wijziging van "grondwater-staatswerken"
 • Waterbeheerplan
 • Vergunning- verlening en handhaving
 • Projectplan voor aanleg of wijziging van "grondwater-staatswerken"
 • Opleggen gedoogplicht
Wet bodem-bescherming (Wbb)
 • Aanwijzingen t.a.v. zorgplicht Wbb
 • "Bevoegd-gezag gemeenten" hebben dezelfde bevoegd-heden als de provincie t.a.v. saneringen
 • Aanwijzingen t.a.v. zorgplicht Wbb
 • Vaststellen ernst
  en spoed verontreiniging
 • Instemming saneringsplan
 • Instemming evaluatlieverslag
 • Instemming nazorgplan
 • Aanwijzingen t.a.v. zorgplicht Wbb
Wet milieubeheer (Wm)/Wabo
 • Rioleringsplan
 • Verordening afvoer grond- en hemelwater
 • Maatwerk-voorschrift bij lozen in bodem (o.g.v lozingsbesluiten)
 • Omgevings-vergunning milieu
 • Aanwijzen grondwater-beschermings-
  gebied (ex PMV)
 • Maatwerk-voorschrift bij lozen in bodem
 • Omgevings-vergunning milieu
 • Aanwijzingen over GRP
 • Maatwerkvoor-schrift bij lozen in bodem
 • Omgevings-vergunning milieu
 • Maatwerk-voorschrift bij lozen grondwater
  in oppervlaktewater (op grond van lozingsbesluiten)
 • Adviserende rol bij GRP
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Structuurvisie
 • Bestemmings-
  plan
 • Exploitatie-overeenkomst
 • Exploitatieplan*

*Hoewel dat niet duidelijk volgt uit de Wro, geniet kostenverhaal via het privaatrechtelijke spoor
de voorkeur.

 • Structuurvisie
 • Verordening Ruimte
 • Aanwijzing
 • Inpassingsplan
 • Exploitatie-overeenkomst
 • Exploitatieplan
 • Structuurvisie
 • AMvB Ruimte
 • Aanwijzing
 • Inpassingsplan
 • Exploitatie-overeenkomst
 • Exploitatieplan

Fiscale bevoegdheden in relatie tot grondwaterbeheer

Wettelijke grondslag
 • Rioolheffing (Gemeentewet)
 • Grondwater-
  heffing
  (Waterwet)
-
 • Watersysteem-
  heffing
  (Waterschaps-
  wet)