9. Behandelen juridische aspecten handhaving

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.

  1. (Procedureel) beoordelen van handhavingsverzoeken en gedoogbeschikkingen.

  2. Adviseren over juridische vraagstukken op het terrein van omgevingsrecht.

  3. Behandelen en begeleiden van handhavingprocedures.

  4. Opstellen van beschikkingen ten aanzien van (complexe) handhavingszaken en het doen van aanschrijvingen in het kader van bouw, RO en milieu.

  5. Behandelen van bezwaar- en beroepschriften, opstellen verweerschriften en pleitnota‟s en vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling hiervan.

  6. Invorderen bestuurlijke geldschulden.

  7. Coördineren flankerend beleid / strafrechtelijk en bestuursrechtelijk acties door boa.