3. Vergunningverlening milieu

De Wabo kernactiviteiten 1 t/m 5 horen binnen de overheid te worden uitgevoerd.

Activiteit 6 kan onder voorwaarden worden uitbesteed aan een marktpartij. (zelf dient deze overheidsorganisatie te beschikken over minimaal één medewerker die voor de deskundigheid nodig is voor activiteit 5).

  1. Toetsen van de ontvankelijkheid van het milieudeel van een aanvraag.
  2. Adviseren over en/of opstellen van besluiten in relatie tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van het milieudeel van een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting.
  3. Afhandelen van meldingen in het kader van het activiteitenbesluit, inclusief het beoordelen van gekwantificeerde doelvoorschriften, erkende maatregelen, verplichte maatregelen en/of het beoordelen van een gelijkwaardige voorziening op basis van representatieve meetgegevens, onderbouwde berekeningen of een risico-analyse en het opstellen van maatwerkvoorschriften en instemmende beschikkingen.
  4. Tijdig signaleren welke milieuspecialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.
  5. Begeleiden, beoordelen en interpreteren van een milieuzoneringsonderzoek.
  6. Uitvoeren van een milieuzoneringsonderzoek