Amalgaamafscheiders

In de tandheelkunde gebruikt men sinds 1830 amalgaam voor het vullen van gaatjes en kiezen. Amalgamen maakt men uit twee componenten:

  • een poeder van een tin-zilververbinding (Ag3Sn) en
  • (meer dan 50%) kwik, de vloeistof.

In de tandartspraktijk komt een belangrijk deel van het amalgaam, en dus ook het kwik, in het spoelwater terecht. Dit afvalwater moet eerst door een amalgaamafscheider stromen voordat het in het vuilwaterriool komt. Het uitgangspunt is dat andere lozingsroutes niet mogen. Een amalgaamafscheider is de best beschikbare techniek (BBT) voor het zuiveren van amalgaamhoudend afvalwater. Voor amalgaam bestaan tegenwoordig alternatieven zoals bijvoorbeeld keramiek en composiet.

Volgens artikel 3.154 van het Activiteitenbesluit moeten amalgaamafscheiders voldoen aan de NEN-EN-ISO 11143. Dit is de Nederlandse versie van de Europese norm EN ISO 11143. Essentie van deze norm is dat amalgaamafscheiders een afscheidingsrendement van tenminste 95% moeten hebben. Het afscheidingsrendement moet men bepalen volgens de testmethode beschreven in de norm.

CE-Markering

Zonder CE-markering mag een leverancier een product niet verkopen. De verplichtingen over CE-markering staan in de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EEG). Op het contactpunt bouwproducten kunt u meer informatie vinden over de Europese Verordening Bouwproducten.

Bij de CE-markering hoort ook een prestatieverklaring. Deze legt uit wat het product doet en wat de eigenschappen zijn van het product. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de volledigheid en juistheid van deze gegeven informatie. Ook controleert ze de aanwezigheid van de CE-markering op bouwproducten. Ook een ander bevoegd gezag dan het ILT kan aan een leverancier of fabrikant vragen om gegevens over de CE-markering. Dat mag op basis van artikel 11, lid 8 van de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EEG).

Een ander bevoegd gezag dan ILT mag dus ook informatie opvragen bij de leverancier of fabrikant wanneer dit nodig is. Wanneer blijkt dat een bouwproduct niet voldoet aan de CE-markering en of prestatieverklaring kan men dit melden bij de ILT.

Het blijft de verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer om een product op de juiste manier te gebruiken. Vanuit het Activiteitenbesluit kan een toezichthouder alleen tegen het gebruik van een bouwproduct door een initiatiefnemer handhaven. Alleen ILT neemt maatregelen tegen de leverancier of fabrikant van een bouwproduct, als dit niet voldoet aan de CE-markering.