Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten

De ROR verplicht de lidstaten om overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten te maken voor de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico. De kaarten zijn sinds 20 december 2019 beschikbaar voor het publiek via www.risicokaart.nl.

Gevaarkaarten tonen de fysieke kenmerken van een overstroming, zoals de omvang, waterdiepte of stroomsnelheid. Risicokaarten tonen de gevolgen van de overstromingen, onder meer voor mensen, economische bedrijvigheid, cultureel erfgoed en beschermde natuurgebieden. De EU ROR verplicht lidstaten om kaarten te maken voor drie overstromingsscenario’s: kleine kans of scenario’s van buitengewone gebeurtenissen, middelgrote kans (eens in de 100 jaar) en grote kans.

De huidige, geactualiseerde, kaarten verschillen op drie punten van de kaarten uit 2014:

  • de nieuwe kaarten betreffen de aangewezen gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico;
  • de kaarten voor de gebieden beschermd door primaire keringen zijn gebaseerd op de actuele overstromingskansen in plaats van op de normkansen;
  • Nederland heeft, hoewel niet verplicht vanuit de ROR, het scenario van “buitengewone gebeurtenis” als vierde overstromingsscenario toegevoegd. Dit scenario kan voorkomen in gebieden beschermd door primaire keringen, als keringen die een overstroming met een kans van eens in de 10.000 jaar of kleiner aankunnen, toch zouden falen.

De kaarten zijn beschikbaar via www.risicokaart.nl. Voor een uitgebreide beschrijving van wat er precies te zien is op de kaarten verwijzen we ook naar die website.

Onder "Documenten" zijn de volgende achtergronddocumenten bij de productie van de kaarten te downloaden:

Handboek overstromingsrisico's op de kaart:

Handboek overstromingsrisico's op de kaart. Over de methode van kaartproductie in het kader van de EU-ROR (Slager, K., 2019). Dit document beschrijft op gedetailleerde en consistente wijze de uitgangspunten en productiemethoden van de gepubliceerde kaarten.

Afstemmingsdocument OGRK Vlaanderen en Nederland:

Rapport van de internationale informatie-uitwisseling voorafgaand aan het opstellen van de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten van de  grenswateren van Vlaanderen en Nederland in het kader van de Overstromingsrichtlijn (ORL)/ Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR), 2de cyclus. Betreft zowel het stroomgebied van de Schelde als van de Maas.