Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

Eén van de vereisten vanuit de Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) is het uitvoeren van een voorlopige risicobeoordeling, op basis waarvan de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico worden vastgesteld. Voor die gebieden maakt Nederland kaarten en plannen. De voorlopige risicobeoordeling en de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico moeten in december 2018 gerapporteerd worden aan de EU.

De gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico vallen, in Nederlandse termen, onder het ROR Toepassingsbereik. In 2016 is gestart met het proces voor actualisering van het toepassingsbereik uit ROR1.

Actualisering betekent dat Nederland de gemaakt keuzes uit ROR1 heroverweegt op basis van ervaringen van de betrokkenen, de beoordeling van EU Commissie, nieuwe inzichten, kennis en ontwikkelingen en het nieuwe waterveiligheidsbeleid.

In oktober 2016 is het eerste advies met overwegingen om het bestaande toepassingsbereik al dan niet aan te passen voorgelegd aan de ambtelijke stuurgroep IMPRO. Begin 2017 is dit advies voorgelegd aan de betrokken partners in regionale bijeenkomsten. Op basis van de inbreng van de partners is het advies aangepast.

De Stuurgroep Water is in oktober 2017 akkoord gegaan met de notitie over de voorlopige risicobeoordeling die gemaakt is op basis van het eerder opgestelde advies. Daarmee is voor 95% duidelijk welke gebieden een potentieel significant overstromingsrisico kennen en daarmee onder de ROR vallen. Dat is ruim op tijd voor de vereiste rapportage aan de EU, met het voordeel dat de waterbeheerders voldoende tijd en ruimte hebben om de juiste gegevens voor de kaarten te kunnen verzamelen en waar nodig afstemmingsoverleg te kunnen voeren.

In juli 2018 wordt het definitieve rapport over de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling voorgelegd aan de Stuurgroep Water. Daarna kan over gegaan worden tot rapportage aan de Europese Commissie.