Overstromingsrisicobeheerplannen

De overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP-en) zijn volgens de vereisten van de EU Richtlijn Overstromingsrisico's in december 2015 beschikbaar gesteld voor het publiek. Voor ROR2 is de verplichting dat er in 2021 geactualiseerde plannen beschikbaar zijn voor het publiek.

1e generatie ORBP-en

De ORBP-en zijn beschikbaar via de rechterbalk, onder het kopje documenten, op deze pagina.

Uitgangspunten bij de 1e generatie ORBP-en

  • Nederland maakt vier ORBP-en: voor de stroomgebieden van de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems.
  • In de ORBP-en worden bestaande doelen en maatregelen voor overstromingsrisicobeheer opgenomen. Bestaande bevoegdheden veranderen niet.
  • Elk ORBP bestaat uit een internationaal deel A en een nationaal deel B.
  • Het Rijk is verantwoordelijk voor input vanuit het nationale beleid, de provincies coördineren de input vanuit de regionale plannen.

Maatregelentabel

Bij de ORBP-en is een maatregelentabel, door RWS in overleg met de provincies en de waterschappen samengesteld, als bijlage toegevoegd. De maatregeltabel vormt de basis voor de monitoring van de maatregelen en de rapportage daarover in de 2e generatie ORBP-en naar de EU.

Inspraak

De ontwerpversies van de ORBP-en vormen onderdeel van het ontwerp Nationaal Waterplan. Inspraak heeft dan ook tegelijkertijd plaatsgevonden. Tegelijk met de ontwerpversies is er een brochure verschenen waarin de meest belangrijke zaken en achtergronden van zowel de ORBP-en als de SGBP-en zijn beschreven. De samenvatting kunt u vinden onder het kopje "Documenten".