Leidraad overstromingssimulaties

De nieuwe leidraad voor het maken van overstromingssimulaties biedt praktische ondersteuning aan modelleurs en draagt bij aan consistentie tussen en reproduceerbaarheid van de overstromingsberekeningen.

Overstromingsmodellen worden gebruikt om een beeld te schetsen van de mogelijke gevolgen van overstromingen vanuit de zee, rivieren, meren, regionale en lokale watersystemen. Voor landelijke projecten zoals de EU Richtlijn overstromingsrisico’s en databases zoals Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO) is het belangrijk dat verschillende overstromingssimulaties op hoofdlijnen op een zoveel mogelijke uniforme manier gemaakt worden en de uitkomsten te vergelijken zijn. Een leidraad kan daaraan bijdragen. Voor modelleurs is het handig om procedures, voorbeelden en modelsuggesties aangedragen te krijgen bij het maken van het model volgens de nieuwste inzichten.

De nieuwe leidraad vervangt de ‘Leidraad overstromingsberekeningen voor VNK2’ en het handboek ‘Kwaliteitsborging overstromingsmodellen’. Actualisatie was o.a. nodig met het oog op de te hanteren hydraulische randvoorwaarden volgens het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI), maar ook vanwege nieuwe inzichten en omdat nieuwe software (3Di, DFlow-FM) en databronnen (AHN2/3) beschikbaar zijn.

Hydraulische randvoorwaarden

Voor de bepalen van de hydraulische randvoorwaarden zijn meerdere bouwstenen beschikbaar. De handreiking geeft aan hoe Hydra-NL en de waterstandsverlopen Tool gebruikt kunnen worden.

Met het laatste kan per locatie de tijdsafhankelijke waterstand worden aangeleverd tijdens het passeren van een storm of hoogwatergolf. In de memo Waterstanden tbv overstromingssimulaties (pdf, 406 kB) zijn bij verschillende herhalingstijden de bijbehorende piekwaterstanden gegeven, en voor de grote meren zijn ook de 50% en 90% meerpeilen bijgevoegd.

Andere hulpmiddelen

Een ander hulpmiddel is de 'opgevulde hoogtekaart’, die Nelen en Schuurmans in het kader van de Waterschadeschatter voor STOWA heeft gemaakt. In deze hoogtekaarten zijn gebouwen eruit gefilterd en zijn gaten, waaronder oppervlaktewater, opgevuld. Deze kaarten kunnen als ‘digital elevation model’ voor overstromingssimulaties worden gebruikt. Op de pagina 'Opgevulde hoogtekaarten' vindt u een beschrijving van de gehanteerde data-bewerkingsmethode en hoe de opgevulde hoogtekaart te verkrijgen is.

Met de Schade- en Slachtoffer Module 2017 kan voor elke simulatie diverse overstromingsgevolgen berekend worden, zoals hoeveel (kwetsbare) objecten en inwoners getroffen worden, hoeveel schade er op kan treden en hoeveel slachtoffers er kunnen vallen.

Groene versie

De leidraad is opgesteld door een team van experts vanuit Deltares, de provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het betreft een ‘groene versie’ waarop nog commentaar mogelijk is. Na verwerking van binnengekomen commentaar en suggesties verschijnt naar verwachting medio 2020 de definitieve versie.