Organisatie en planning van het implementatieproces ROR

In maart 2016 is de eerste implementatieronde van de ROR met de rapportage over de doelen en maatregelen in de overstromingsrisicobeheerplannen afgesloten. Mijlpijlen voor de tweede implementatieronde (ROR2) zijn de rapportage van de Voorlopige Risicobeoordeling (dec. 2018), de beschikbaarheid van geactualiseerde kaarten (dec. 2019) en de productie van overstromingsrisicobeheerplannen (dec. 2021).

Implementatie van de Richtlijn Overstromingsrisico's vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met de provincies, waterschappen, veiligheidsregio's en gemeenten.

De manier waarop ROR2 wordt geïmplementeerd is vastgelegd in het document "Plan van aanpak 2e implementatieronde Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) 2016-2021", dat in april 2016 door de Stuurgroep Water is geaccepteerd. De structuur van ROR1 wordt in principe gehandhaafd.

Korte termijn planning

In 2016 en 2017 is gewerkt aan de voorbereiding van de Voorlopige Overstromingsrisicobeoordeling op basis waarvan de gebieden met een potentieel significant risico worden vastgesteld. In 2017 zijn de verschillende opties in regiobijeenkomsten voorgelegd aan de betrokken partners. In oktober 2017 is de Stuurgroep Water akkoord gegaan met de eerste notitie over de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling. In juni 2018 wordt de definitieve voorlopige overstromingsrisicobeoordeling voorgelegd aan de Stuurgroep Water, zodat deze uiterlijk 22 december 2018 gerapporteerd kan worden. Daarnaast is begonnen met het actualiseren van de overstromingsgevaar- en risicokaarten.