Voorlopige Risicobeoordeling en Toepassingsbereik

Eén van de vereisten vanuit de Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) is het uitvoeren van een voorlopige risicobeoordeling, op basis waarvan de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico worden vastgesteld. Voor die gebieden maakt Nederland kaarten en plannen. De voorlopige risicobeoordeling en de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico moeten in december 2018 gerapporteerd worden aan de EU.

De gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico vallen, in Nederlandse termen, onder het ROR Toepassingsbereik. In 2016 is gestart met het proces voor actualisering van het toepassingsbereik uit ROR1.

Actualisering betekent dat Nederland de gemaakt keuzes uit ROR1 heroverweegt op basis van ervaringen van de betrokkenen, de beoordeling van EU Commissie, nieuwe inzichten, kennis en ontwikkelingen en het nieuwe waterveiligheidsbeleid.

In oktober is het eerste advies met overwegingen om het bestaande toepassingsbereik al dan niet aan te passen voorgelegd aan de ambtelijke stuurgroep IMPRO. Begin 2017 wordt dit advies voorgelegd aan de betrokken partners in regionale bijeenkomsten. Op basis van de inbreng van de partners wordt het advies aangepast en in april 2017 wederom voorgelegd aan IMPRO.

Naar verwachting kan de Stuurgroep Water in oktober 2017 het definitieve toepassingsbereik vaststellen. Dat is ruim op tijd voor de vereiste rapportage aan de EU, met het voordeel dat de waterbeheerders voldoende tijd en ruimte hebben om de juiste gegevens voor de kaarten te kunnen verzamelen en waar nodig afstemmingsoverleg te kunnen voeren.