Organisatie Delta-aanpak

De Delta-aanpak is gestart met het model van de bloem (figuur 1). Met deze programmatische aanpak sturen partijen met elkaar op de samenhang en voortgang van lopende (deel)trajecten.

Er wordt bestuurskracht georganiseerd om de meest urgente zaken aan te pakken. In de Stuurgroep Water, voorbereid door het Bestuurlijk Overleg Delta-aanpak, wordt gestuurd op de voortgang. Het uitgangspunt van de Delta-aanpak is dat partijen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen traject en acties en daarbij de eigen bestuurlijke aansturing houden. Gezamenlijk staan de partijen aan de lat voor het geheel. Deze opzet heeft de afgelopen periode goed gewerkt, maar er is behoefte aan meer focus en stevigere sturing op de prioriteiten. De acties uit de intentieverklaring blijven van kracht, maar de bestuurlijke inzet zal zich gaan richten op nieuwe bestuurlijke opdrachten.

Bloem groot

Figuur 1. De bloem van de Delta-aanpak

Nieuwe governance

In de nieuwe opzet blijft de Stuurgroep Water opdrachtgever voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit, zij formuleert bestuurlijke opdrachten en geeft kaders mee. Om de gewenste versnelling aan te brengen op de prioriteiten komen er twee bestuurlijke versnellingstafels:

  • Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (“landbouw”)
  • Opkomende stoffen en medicijnresten (“stoffen”)

Daarnaast blijft er een bestuurlijke tafel Delta-aanpak Breed, voor doorsnijdende thema’s en om de verbinding op inhoud en van partijen te waarborgen.

Governance Structuur

Figuur 2. Nieuwe governance structuur Delta-aanpak Waterkwaliteit

Versnellingstafels

Doel van de bestuurlijke versnellingstafels is om een extra verdieping en impuls te geven aan de prioriteiten van de Delta-aanpak. De tafels hebben binnen de opdracht bestuurlijk mandaat om te komen tot besluitvorming. De partijen (zowel overheden als ketenpartners) organiseren het mandaat en commitment bij de eigen organisaties/achterbannen.

Eind 2018 moet er voor de tafels een werkplan worden vastgesteld in de Stuurgroep Water. Hierin wordt vastgelegd welke bestuurlijke afspraken op het gebied van waterkwaliteit de komende tijd worden uitgewerkt.