Uitwerking en realisatie

Om de acties uit het Bestuursakkoord Water uit te voeren zijn zes werkgroepen in het leven geroepen; vijf zijn gerelateerd aan de vijf hoofdstukken van het Bestuursakkoord Water en de acties en resultaten die daarin zijn afgesproken. Een zesde werkgroep is toegevoegd om de monitoring uit te werken. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de acties binnen dat taakveld en rapporteren regelmatig over de voortgang aan het programmateam en de stuurgroep. In de verschillende werkgroepen zijn de ondertekende partijen uit het Bestuursakkoord Water vertegenwoordigd.

De zes werkgroepen:

  1. Werkgroep Monitoring,
  2. Werkgroep Kaderstelling,
  3. Werkgroep Waterkeringen,
  4. Werkgroep Waterketen,
  5. Werkgroep Samenwerken,
  6. Werkgroep Waterschapsbestel

Werkgroep Monitoring: monitoring doelmatigheid en lokale lasten

Voor de monitoring wordt een tijdelijke werkgroep ingesteld onder leiding van IenM. Deze werkgroep ontwikkelt een systematiek om de voortgang van het Bestuursakkoord Water te monitoren en om de lastenontwikkeling en bereikte doelmatigheidswinst bij alle partijen in geld aan te geven.

Werkgroep Kaderstelling, plannen en toezicht: heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte

De acties van deze werkgroep zijn gericht op het vormgeven van de veranderende bestuurlijke verhoudingen. Dat gebeurt door het aanpassen van de eisen voor beleids- en uitvoeringsplannen en door het mogelijke wijzigen van het beheer van zwemwater, vaarwegen en wegen. De acties voor de korte termijn zijn de geïntegreerde Rijks- en provinciale plannen (via Eenvoudig Beter; de herziening van het omgevingsrecht), het uitwerken van beheerprogramma's, de vereenvoudigde uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) en een verkenning van de eventuele wijziging van taken op het gebied van zwemwater. De voorstellen worden zo nodig vertaald in wetsvoorstellen.

Werkgroep Waterkeringen: een beheersbaar programma voor de waterkeringen

De acties van deze werkgroep worden opgepakt door de betrokken partijen en aangestuurd door de stuurgroep Nieuw HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de uitwerking van de financiering, programmering en toetsing van de primaire keringen op basis van de voorstellen die zijn beschreven in het Bestuursakkoord Water. De voorgestelde aanpassingen van het systeem en de uitwerking van de financiering worden opgenomen in een wetsvoorstel dat halverwege 2012 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Hierbij is de relatie met de herziening van het belastingstelsel - dat onderdeel is van de werkgroep Waterschapsbestel - van belang.

Het streven is het wetsvoorstel 1 juli 2012 bij de Tweede Kamer in te dienen, zodat de wet vóór 2014 in werking kan treden.

Werkgroep Waterketen: doelmatig beheer van de waterketen

De acties van deze werkgroep worden opgepakt door de bestaande stuurgroep Drinkwaterbereiding, Riolering en Afvalwater behandeling (DRAB). In deze stuurgroep wordt de samenwerking in de afvalwaterketen verder uitgewerkt. Doel is om op 31 december 2012 in meer dan 75% van de kringen of werkeenheden effectief en doelmatig samen te werken. Hierbij wordt aangesloten bij de al lopende samenwerking tussen Unie van Waterschappen en VNG op het gebied van de afvalwaterketen. Daarnaast verkent de werkgroep in 2011 de mogelijkheden om de samenwerking verder te stimuleren. Ook bereidt de werkgroep Waterketen wetgeving voor, die gebruikt kan worden als de uitvoering van de afspraken in het Bestuursakkoord Water over de waterketen onvoldoende resultaat hebben. Als sprake is van onvoldoende voortgang, wordt deze ‘stok-achter-de-deur'- wetgeving uiterlijk 1 januari 2013 in procedure gebracht.

Werkgroep Samenwerken: slim combineren van werkzaamheden

De acties van deze werkgroep richten zich vooral op de samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat, maar ook die met de andere waterpartners en kennis- en onderzoeksinstituten. Gemeenten en waterschappen werken bijvoorbeeld steeds meer samen bij het heffen en invorderen van lokale belastingen. De werkgroep is opgericht onder voorzitterschap van de Unie van Waterschappen. Door werkzaamheden van de verschillende overheidsdiensten slim te combineren, kan worden bespaard. Tal van activiteiten worden onderzocht en uitgewerkt, zoals het verzamelen en bundelen van informatie (via het Informatiehuis Water), gezamenlijke inkoop, kennis, vergunningverlening en handhaving. Voor iedere actie heeft de werkgroep een team in het leven geroepen dat verantwoordelijk is voor de realisering.

Werkgroep Waterschapsbestel

De acties van deze werkgroep liggen primair bij het ministerie van IenM, omdat het gaat om de vertaling van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water in wetgeving (vooral in de Waterschapswet). Hierbij zijn het ministerie van BZK en de Unie van Waterschappen betrokken. De wetsvoorstellen zijn gericht op het invoeren van indirecte verkiezingen, het herzien van het belastingstelsel van de waterschappen en het verminderen van het aantal waterschapsbestuurders.