Waterbodem 0,20 m verdiepen (dieper dan in legger aangegeven diepte)

Vraag

Het waterschap wil de waterbodem ongeveer 0.20 meter dieper maken dan staat aangeven in de legger. Is dat een wijziging van waterstaatswerk waarvoor een projectplan nodig is (art. 5.4 Waterwet)? Of valt dit onder periodiek baggerwerk, met daarna een aanpassing van de legger?

Antwoord

Dit valt onder periodiek baggerwerk, waarvoor de legger niet hoeft te worden aangepast.

Voor onderhoud is geen projectplan nodig. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Waterwet staat (Kamerstukken II 2006-2007, 30818, nr 3, p. 103):

"Deze verplichting betreft dus uitsluitend dié voorgenomen werken of werkzaamheden in of bij een waterstaatswerk die tot gevolg hebben dat wijziging wordt gebracht in de normatieve toestand (richting, vorm, afmeting of constructie) van dat waterstaatwerk, zoals die is vastgelegd in de legger. Dit betekent dat voor onderhoud en voor herstelwerkzaamheden geen projectplan behoeft te worden opgesteld."

Uit deze tekst blijkt dat iedere wijzing van de legger gepaard moet gaan met een projectplan. Het projectplan beschrijft de wijziging van het waterstaatswerk. Als het waterschap een watergang op de legger wil verdiepen met 0,20 m, dan moet er ook een projectplan voor die wijziging van het waterstaatswerk worden gemaakt. Maar het is normaal om bij onderhoudsbaggerwerk een kleine overdiepte te maken. Om te zorgen dat de baggercyclus langer kan zijn. Een overdiepte van 0,20 m ten opzichte van de legger kan daarom als gewoon onderhoud worden beschouwd. Dit hoeft niet op de legger te worden aangepast.