Vernattingsschade in de Waterwet

Vraag

Wij zijn als provincie en waterschappen gestart om de vernattingsschaderegeling te herzien. Dit is een regeling om overeenstemming te creëren over de vergoeding van schade door vernattingsmaatregelen. Mag dit wel in het licht van de Waterwet?

Antwoord

Uitgangspunt is dat de publiekrechtelijke weg gevolgd wordt. De Waterwet verbiedt echter niet dat een privaatrechtelijke overeenkomst wordt gesloten. De schadevergoedingsbepaling van artikel artikel 7.14 Waterwet dient in die gevallen als vangnet. Komen bestuursorgaan en eigenaar er niet uit, dan kan de eigenaar altijd nog een verzoek om schadevergoeding indienen (op grond van artikel 7.14). In gevallen
waarin tot een overeenkomst is gekomen, zal de schade die vervolgens mogelijk toch nog wordt geclaimd op grond van artikel 7.14 Waterwet worden beschouwd als 'anderszins verzekerd'. Deze zal dan ook voor rekening van de gedupeerde blijven.