Projectplan zonder projectprocedure

Vraag

Indien met betrekking tot het projectplan geen projectprocedure wordt voorgeschreven (geen goedkeuring Gedeputeerde Staten en beroep op de Raad van State), wat is dan de procedure na de vaststelling door het waterschapsbestuur?

Antwoord

Het projectplan is een Awb (Algemene wet bestuursrecht)-besluit. Tegen de vaststelling van een regulier projectplan staat dan ook de normale rechtsbeschermingsprocedure open (eerst bezwaar, dan beroep bij rechtbank en eventueel later nog bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Indien wordt gekozen voor de openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht wordt de bezwaarfase overgeslagen, maar kunnen wel zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpplan. Indien het plan onherroepelijk is geworden, kan het in uitvoering worden genomen. Het kan wel zijn dat er naast dit projectplan andere uitvoeringsbesluiten zijn vereist, zoals een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet of een omgevingsvergunning (wanneer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is). Een aantal procedurele bepalingen in de Crisis- en herstelwet is op alle projectplannen van toepassing.

Zie de pagina aanleg en wijziging van waterstaatswerken in het Handboek Water.