Rechtsbescherming projectplan

Vraag

Hoe is de rechtsbescherming geregeld bij een projectplan?

Antwoord

Indien de projectprocedure van toepassing is (zie artikel 5.5 Waterwet) behoeft het projectplan goedkeuring van gedeputeerde staten (artikel 5.7 Waterwet). Tegen dit goedkeuringsbesluit staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 5.13 Waterwet). Tegen het besluit kan echter geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende die redelijkerwijs eerst zienswijzen had kunnen inbrengen tegen het ontwerp van het projectplan (van het waterschap). Dit is geregeld in artikel 5.13, eerste lid van de Waterwet.

Voor gevallen waarbij de projectprocedure niet van toepassing is, geeft de Waterwet geen procedurele bepalingen. Voor de grote projecten ligt het in de rede de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht toe te passen, omdat in die gevallen mogelijk onbekende belanghebbenden van het besluit op de hoogte moeten worden gesteld. Voor de kleinere projectplannen, waarbij alle mogelijk belanghebbenden bekend zijn en persoonlijk op de hoogte worden gesteld, kan volstaan worden met de kortere procedure in Titel 4:1 van de Algemene wet bestuursrecht. De bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet zijn van toepassing op alle projectplannnen.

Zie de pagina's aanleg en wijziging waterstaatswerk en waterstaatswerk aanleggen of wijzigen in het Handboek Water.