Rechtsbescherming peilbesluit

Vraag

Hoe is de rechtsbescherming geregeld bij een peilbesluit?

Antwoord

Met de inwerkingtreding van de Waterwet kan, conform de hoofdregel van de Algemene wet bestuursrecht, tegen de vaststelling van een verplicht peilbesluit, dat tot stand komt met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb, beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Voorwaarde is dat degene die beroep wil instellen eerst een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Na het beroep kan eventueel hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 2 april 2014 201304187/1/A4) overwogen dat tegen onverplichte besluiten tot vaststelling van een louter indicatief streefpeil geen beroep open staat omdat dit soort beslissingen geen rechtsgevolgen hebben.
De vaststelling van de streefpeilen is volgens de Afdeling niet gericht op enig rechtsgevolg, nu er geen recht, plicht, bevoegdheid of juridische status door wordt gecreëerd of tenietgedaan. Het zijn daarom geen peilbesluiten in de zin van artikel 5.2 van de Waterwet en ook anderszins geen besluiten in de zin van de Awb.

Zie de pagina peilbesluiten in het Handboek Water.