Beroepsprocedure bij gecombineerde watervergunning

Vraag

Wat betreft het beroep tegen een watervergunning: hoe is de beroepsprocedure wanneer verschillende activiteiten, zoals bouwen in de waterkering en lozen op het oppervlaktewater, gecombineerd zijn in één watervergunning?

Antwoord

Wat betreft het beroep tegen een watervergunning volgt de Waterwet de hoofdregel van de Algemene wet bestuursrecht: beroep in twee instanties. Dat wil zeggen: beroep op de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien de handelingen behoren tot een samenstel, wordt er voor dat samenstel één watervergunning verleend met één procedure. Aangezien de watervergunning in het voorbeeld (mede) betrekking heeft op een lozing, is artikel 6.16 Waterwet van toepassingen (met uitzondering van de gevallen genoemd in artikel 6.1b Waterbesluit) en wordt de vergunning voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betreft dus de gehele vergunning, ook de handelingen van het samenstel anders dan het lozen. Artikel 20.1 van de Wet milieubeheer, waarin rechtstreeks beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geregeld, is niet van toepassing op de Waterwet, tenzij sprake is van verplichte coördinatie met de milieuvergunning (zie artikel 1.18, onderdeel U, van de Invoeringswet Waterwet).

Zie de pagina samenloop van bevoegdheden in het Handboek Water.