Uitvoering artikel 5.19 Waterwet

Vraag

Is er al een AMvB in voorbereiding, ter uitvoering van artikel 5.19 Waterwet, die aangeeft in welke gevallen de kwaliteit van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam een belemmering vormt voor het realiseren van de gewenste gebiedskwaliteit of, in welke gevallen een ingreep in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam zonder meer is vereist?

Antwoord

Nee, er is geen AMvB op grond van artikel 5.19 Waterwet in voorbereiding en dat zal naar verwachting ook niet meer gebeuren. Zoals in de MvT bij de Invoeringswet Waterwet is aangegeven (kamerstukken II 2008-2009, 31858, nr. 3, artikel 5.14e) zou het toetsingskader voor waterbodems primair in de vorm van een gezamenlijke beleidsregel worden vastgesteld. Dat is gebeurd met de vaststelling van de Handreiking beoordelen waterbodems. Deze Handreiking is te raadplegen via de website van de Helpdesk Water.

Zie in het digitale Handboek Water de pagina Verontreiniging bodem en oever