Digitaal ter inzage leggen van een legger

Vraag

De legger wordt ter inzage gelegd, waarbij alle gegevens voor de legger digitaal beschikbaar zijn. Is het voldoende dat bij de terinzagelegging van de legger deze gegevens digitaal kunnen worden geraadpleegd of moeten deze gegevens ook analoog (dus op papier) ter inzage worden gelegd?

Antwoord

De legger wordt meestal voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb. Het ontwerp van de legger en de definitieve legger moeten bij die procedure ter inzage worden gelegd (zie artikel 3:11 en 3:44 Awb). Deze terinzagelegging moet analoog plaatsvinden. De digitalisering van de overheid is nog niet zo ver gevorderd dat het toegestaan is om ontwerpbesluiten uitsluitend digitaal ter inzage te leggen. Zelfs bij bestemmingsplannen, die verplicht digitaal ter inzage moeten worden gelegd, is ook nog steeds analoge terinzagelegging vereist. Het is echter voldoende dat één exemplaar ter inzage wordt gelegd, logischerwijs op het kantoor van het Waterschap. Voor eventuele afschriften die een belanghebbende zou willen meenemen, kunnen de gemaakte kosten hiervoor in rekening worden gebracht.