Sancties uitblijven legger

Vraag

Kan een waterbeheerder een sanctie opgelegd krijgen als er geen legger wordt gemaakt?

Antwoord

De waterbeheerders hadden vanaf de inwerkingtreding van de Waterwet (december 2009) drie jaar de tijd om aan de leggerplicht voor andere waterstaatswerken dan primaire waterkeringen (zoals oppervlaktewaterlichamen)
te voldoen. Voor primaire waterkeringen gold al veel langer een leggerplicht (op grond van de Wet op de waterkering die is opgegaan in de Waterwet). De wet kent geen echte sanctiemogelijkheid ten aanzien van waterbeheerders die niet voldoen aan de leggerplicht binnen deze termijn van drie jaar. Een aanwijzing aan een waterschap (door de provincie) is mogelijk, maar van dezen mogelijkheid wordt zelden gebruik gemaakt. Waterbeheerders er zelf uiteraard ook zelf belang bij om de ligging, vorm, constructie en afmeting van het waterstaatswerk goed vast te leggen.

Zie ook het digitale Handboek Water de pagina: leggers