Procedure legger

Vraag

Wat is de procedure bij het opstellen van een legger?

Antwoord

De procedure voor de voorbereiding en vaststelling van een legger is niet nader bepaald in de Waterwet of het Waterbesluit. Voor zover de verplichting rust op de waterschappen, worden bij of krachtens provinciale verordening (of in een algemene inspraakverordening) nadere regels gesteld ten aanzien van de procedure. Voor zover er bij wettelijk voorschrift niet in wordt voorzien, kan het betrokken bestuursorgaan afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaren. Het besluit tot vaststelling van de legger is in veel gevallen niet appellabel.

Zie het digitale Handboek Water de pagina: leggers