Vaststelling legger

Vraag

Is de vaststelling van de legger op basis van de Waterwet (artikel 5.1) een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?

Antwoord

Een besluit tot vaststelling van de legger is in beginsel geen besluit als bedoeld in de Awb omdat
hieraan geen rechtsgevolgen zijn verbonden. Feitelijk wordt alleen 'de bak' waarover de waterbeheerder het beheer uitvoert genormeerd. Sinds 1 juli 2014 is in bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht uitdrukkelijk bepaald dat een legger niet voor bezwaar en beroep vatbaar is, tenzij het gaat om de vaststelling of wijziging van de ligging van een beschermingszone of waterbergingsgebied (Zie Wet tot wijzing van de Waterwet en enkele andere wetten, Stb. 2014, nr. 21).

Zie ook het digitale handboek water de pagina: leggers