Recreatief medegebruik

Vraag

Welke rechtsgronden zijn er om, na dijkverzwaring, recreatief medegebruik te verbieden?

Antwoord

Recreatief medegebruik van een dijk is een vorm van gebruik van een waterstaatswerk. De meeste dijken zijn in beheer bij een waterschap. Op grond van artikel 78 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur van het waterschap de verordeningen vast die het nodig vindt voor de behartiging van de taken van het waterschap. De verordening met regels over het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap is de zogeheten keur. In de keur zijn verboden te vinden over het gebruik van waterkeringen.In het verlengde van de keur kunnen beleidsregels van het waterschap m.b.t. 'recreatief medegebruik' van kracht zijn. Beleidsregels zijn openbaar en zijn meestal te vinden op de websites van de waterschappen.