Baggerwerkzaamheden vergunningsplichtig

Vraag

Er moeten baggerwerkzaamheden uitgevoerd worden ter plaatse van een haveningang. Het gaat om uitdiepen van de geul in de haventoegang zodat schepen bij alle getijden binnen kunnen komen. Kan dit worden gezien als 'het uitvoeren van onderhoud van waterstaatswerken door of vanwege de beheerder'. De werkzaamheden zouden daarmee vallen onder artikel 6.12 lid 2 onder c van het Waterbesluit en niet vergunningplichtig zijn. In dat geval is op grond van artikel 6.14 van de Waterregeling alleen een meldplicht aan de orde. Is dit correct?

Antwoord

Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder c Waterbesluit is het uitvoeren van onderhoud door of vanwege de beheerder uitgezonderd van de vergunningplicht voor het gebruik van rijkswateren. Met "beheerder" wordt gedoeld op Rijkswaterstaat, want die is in het Waterbesluit en de Waterregeling aangewezen als de beheerder van de rijkswateren. De vrijstelling van art. 6.12 lid 2 onder c Waterbesluit geldt dus alleen voor werkzaamheden door RWS zelf of werkzaamheden in opdracht van RWS. In de Nota van Toelichting op het Waterbesluit is hierover gesteld dat de vrijstelling eveneens geldt voor onderhoud door andere beheerders dan het Rijk, zoals een waterschap (Stb. 2009, nr. 548, p. 78).

Volgens artikel 6.14 lid 4 van de Waterregeling geldt de meldplicht niet voor onderhoud door of vanwege de beheerder. Als de vrijstelling van art. 6.12 lid 2 onder c Waterbesluit van toepassing is, is er dus geen meldplicht.

Daarnaast is in artikel 6.11, eerste lid, onder h van de Waterregeling een aanvullende uitzondering op de vergunningplicht opgenomen. Op grond van onderdeel h is al het onderhoud vrijgesteld van de vergunningplicht van art 6.12 Waterbesluit, dus ook het onderhoud door anderen dan de beheerder (RWS).
Op grond van art. 6.14 Waterregeling is er voor deze onderhoudswerkzaamheden (door derden) wel een meldplicht bij het bevoegde gezag (ten minste 4 weken voor de uitvoering).