Melding verplaatsing grondwaterverontreininging

Vraag

Moet een verplaatsing van een grondwaterverontreiniging worden gemeld en is dit een extra melding bovenop de watermelding of watervergunning en de omgevingsmelding voor de lozing?

Antwoord

Het verplaatsen van verontreinigd grondwater is een handeling die moet worden gemeld op grond van artikel 28 Wet bodembescherming (Wbb). De melding moet worden gedaan aan het Wbb-bevoegde gezag: de provincie of de zogeheten "bevoegd-gezag-gemeente" (artikel 88 Wbb). Het betreft hier inderdaad een extra melding bovenop de watervergunning of melding voor de onttrekking en eventuele andere juridische verplichtingen. Een ‘omgevingsmelding voor een lozing' bestaat niet, gedoeld wordt op de melding ingevolge het Activiteitenbesluit (voor lozingen vanuit Wet milieubeheer-inrichtingen) of het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) dat ziet op lozingen vanuit de openbare ruimte. De melding artikel 28 Wbb moet naast de melding Activiteitenbesluit / Blbi worden gedaan.

Zie de pagina saneren en beheren verontreinigd grondwater in het Handboek Water.