Lozing grondwater per as

Vraag

Bij een activiteit wordt er diep grondwater opgepompt. Dit grondwater wordt in eerste instantie in een opvangbassin geplaatst waarna het na een tijdje per as wordt geloosd op oppervlaktewater. Het gaat om circa 20 vrachtwagens per week, ongeveer 2 weken lang. Wat zijn de juridische verplichtingen voor deze lozing?

Antwoord

In het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn algemene regels gesteld aan het lozen van grondwater bij bodemsanering of proefbronnering (artikel 3.1) en het lozen van grondwater bij ontwatering (artikel 3.2) op oppervlaktewater. Het maakt daarbij niet uit hoe het grondwater wordt geloosd: via een leiding of via tankwagens.
De vraag is dus of het grondwater afkomstig is van bodemsanering/proefbronnering of ontwatering. Zo ja, dan zijn de algemene regels van het Activiteitenbesluit (inrichtingen) of het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing. Gaat het om grondwater dat niet afkomstig is van bodemsanering/proefbronnering of ontwatering, dan is de lozing watervergunningplichtig.