Analyseren van grondwater

Vraag

Is het wettelijk verplicht om het te lozen grondwater vooraf te laten analyseren? Zo ja, op welke parameters dient het te lozen grondwater te worden geanalyseerd en welke gegevens dienen te worden aangeleverd voor het lozen van grondwater?

Antwoord

Bij de melding van een lozing van grondwater moet de aard en omvang van de lozing worden gemeld. Dat omvat dus ook de kwaliteit. Er is geen vaste set parameters die gemeten moet worden. Dat hangt af van de lokale omstandigheden en is primair ter beoordeling van de lozer. Bij lozing van grondwater bij een sanering ligt het bijvoorbeeld voor de hand om de concentratie van stoffen te melden waarvoor de sanering nodig is.

Naast de genoemde parameters, zal ook het debiet van de lozing gemeld moeten worden (ook dat valt onder de aard en omvang van de lozing), alsmede de lozingsroute (waarop wordt geloosd). Er is ook altijd een situatieschets vereist. Zie artikel 1.10 van het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteitenbesluit.