Melding of vergunning lozen grondwater

Vraag

Wanneer kan een lozing van grondwater worden volstaan met een melding en wanneer is er een watervergunning vereist?

Antwoord

Verreweg de meeste lozingen van grondwater (in het kader van ontwatering, zoals drainage of bronbemaling, of bij bodemsaneringen of proefbronneringen) vallen onder algemene regels. Bij lozingen vanuit de openbare ruimte is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing, bij lozingen vanuit bedrijven het Activiteitenbesluit. Lozingen die onder de algemene regels vallen moeten gemeld worden, behalve als de lozing buiten een inrichting (bedrijf) plaatsvindt en korter duurt dan 48 uur. Een watervergunning is alleen nog vereist bij zogeheten IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)-inrichtingen.