Maatwerkvoorschrift lozen grondwater

Vraag

Enige tijd geleden hebben wij een melding - voor een lozing in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam van grondwater afkomstig van een bodem- en grondwatersanering - in het kader van het Activiteitenbesluit geaccepteerd. Het bedrijf heeft nu monsters genomen en kwam er achter dat men overschrijdingen heeft op de lozingseisen voor koper, zink en lood. Nu doet men een verzoek voor een maatwerkvoorschrift om de lozingseisen te verruimen naar de lozingseisen van een aangewezen oppervlaktewaterlichaam. Kan dit?

Antwoord

Het is niet verboden om een maatwerkvoorschrift aan te vragen met betrekking tot het verruimen van de lozingseisen, genoemd in artikel 3.1 lid 3 Activiteitenbesluit. Op grond van lid 7 van dat artikel is het waterschap immers bevoegd om zo'n maatwerkvoorschrift te verlenen. Het mag daarom ook worden aangevraagd.

Het waterschap kan het maatwerkvoorschrift slechts verlenen als aan twee voorwaarden is voldaan (zie artikel 3.1 lid 7 Activiteitenbesluit):
1. de emissiewaarden voor de betreffende stoffen kunnen niet door toepassing van beste beschikbare technieken worden bereikt en
2. het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen het lozen met een hogere waarde.

Het ligt in de rede dat het bedrijf in de aanvraag aangeeft waarom de emissiewaarden niet door toepassing van BBT (Best Beschikbare Technieken) kunnen worden bereikt. Als de aanvraag daar geen informatie over bevat, kan het waterschap er met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht om verzoeken. Het waterschap moet vervolgens beoordelen of het bedrijf BBT toepast en of toepassing van BBT er inderdaad toe leidt dat de emissiewaarden niet worden gehaald.
Voor de beoordeling van het tweede element (effect van de lozing met hogere waarden op de waterkwaliteit) kan het waterschap de CIW (Commissie Integraal Waterbeheer)-nota Emissie-immissie toepassen. De doorspoelbaarheid van de watergang speelt daarbij inderdaad een rol.