Status advies waterschappen voor indirecte lozingen

Vraag

Hoe worden de waterschappen bij de vergunningverlening voor indirecte lozingen betrokken? Wat is hierbij de status van advies dat het waterschap uitbrengt?

Antwoord

De waterschappen hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de bevoegdheid om te adviseren over besluiten van het Wabo-bevoegde gezag ten aanzien van indirecte lozingen. Indien door de indirecte lozing de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk zou worden belemmerd of grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zouden worden overschreden, is het advies bindend. Opgemerkt wordt dat het hier een adviesrecht en niet een adviesplicht betreft. Met andere woorden: als een waterschap niet of veel te laat adviseert, kan de gemeente haar besluit ook nemen zonder het advies van het waterschap.

Zie de pagina Waterwet en indirecte lozingen in het Handboek Water.