Goedkeuring waterbeheerplan

Vraag

Moet een waterbeheerplan van een waterschap worden goedgekeurd door gedeputeerde staten?

Antwoord

Nee, de bepaling over het goedkeuringsrecht van de provincie (artikel 4.7,, eerste lid, c van de Waterwet) is vervallen per 1 juli 2014 (Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten, Stb. 2014, nr. 21). Zie over de achtergronden van deze keuze de Memorie van Toelichting bij de wet.

Zie de pagina toezicht hoger gezag in het Handboek Water.