Grondwaterbeheer en -beleid door waterschap

Vraag

Het grondwaterbeheer is met de komst van de Waterwet overgedragen aan de waterschappen. Gaat ook het grondwaterbeleid naar de waterschappen?

Antwoord

Na de inwerkingtreding van de Waterwet zijn waterschappen bevoegd tot het verlenen van vergunningen voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem (er is wel een drietal uitzonderingen waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag blijven: de onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening, bodemenergiesystemen en industriële onttrekkingen boven de 150.000 m3: zie artikel 6.4 Waterwet). Waterschappen ontwikkelen hiervoor operationeel beleid, maar de provincie blijft echter verantwoordelijk voor het strategische beleidskader. Dit wordt opgenomen in het regionale waterplan. Overigens betreft het hier alleen de kwantitatieve aspecten van de onttrekkingen/infiltraties (net als nu in het kader van de Grondwaterwet); de kwalitatieve aspecten, zoals die zijn gerelateerd aan onder meer grondwaterbeschermingsgebieden, vallen onder de Wet milieubeheer / provinciale milieuverordening.

Zie de pagina regelgeving grondwaterbeheer in het Handboek Water