Zorgplicht particulieren

Vraag

Welke regelgeving vermeldt dat de particulier een zorgplicht heeft als het gaat om het beheersen van het grondwaterpeil op zijn eigen perceel?

Antwoord

Met de Wet gemeentelijke watertaken is de grondwaterzorgplicht voor gemeenten voor het eerst geformuleerd. Inmiddels is deze zorgplicht te vinden in artikel 3.6 van de Waterwet:

"De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort."

De zinsnede "in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen" betekent dat de gemeente niet is gehouden om maatregelen te treffen op particulier terrein. De verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen op particulier terrein ligt bij de eigenaar van de grond. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel gemeentelijke watertaken (kamerstukken II 2005-2006, 30578, nr. 3) is dit als volgt verwoord: "Een eigenaar dan wel erfpachter is verantwoordelijk voor de staat waarin de bij hem in eigendom zijnde gebouwen verkeren, inclusief de fundering en het – indien gewenst – waterdicht zijn van kelders en kruipruimtes, en voor de toestand waarin zijn percelen verkeren. Van hem mag worden verwacht dat hij, indien nodig of gewenst, de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt om problemen als gevolg van een bepaalde grondwaterstand te voorkomen of te bestrijden, voorzover deze niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander, particulier of overheid."

Van particulieren wordt dus niet verwacht dat zij het grondwaterpeil op hun perceel beheren. Van particulieren wordt wel verwacht dat, als zij of anderen in de omgeving overlast ervaren dan wel om te voorkomen dat ze overlast ondervinden, zelf waterhuishoudkundige of bouwkundige maatregelen treffen op hun eigen terrein. Feitelijk begint de gemeentelijke grondwaterzorgplicht daar waar deze van de perceel eigenaar ophoudt.

Zie in het digitale Handboek Water de pagina: Zorgplicht grondwater