Rivierkundig beoordelingskader

Het Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren versie 6.0 beschrijft hoe Rijkswaterstaat bij de vergunningverlening rivierkundige effecten van voorgenomen ingrepen in de rivier bepaalt en beoordeelt. U heeft dit Rivierkundig Beoordelingskader nodig als u een vergunning in het kader van de Waterwet aanvraagt, een projectplan Waterwet opstelt, in opdracht van een vergunningaanvrager berekeningen uitvoert, of als u als bevoegd gezag een vergunningaanvraag op rivierkundige effecten moet beoordelen. Het toepassingsgebied van het Rivierkundig Beoordelingskader betreft de grote rivieren in Nederland welke in beheer zijn van het Rijk, zoals weergegeven in de kaarten bij de Waterregeling.