NAMWA 2009

Wat staat er in deze bestanden?

  • NAMWA rapport 2009: In dit rapport wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde methode, aannames, regionale indelingen en resultaten. Tevens wordt aangegeven wat er is veranderd ten opzichte van de eerdere rapportages.
  • Matrix: De input – output tabel voor Nederland als geheel. Hierin staat wie hoeveel produceert voor wie, door wie hoeveel water gerelateerde belastingen worden betaald, en hoeveel emissies naar het water en gebruik van water hiermee gepaard gaat. In verschillende tabbladen staan de gegevens voor verschillende jaren.
  • Emissies nationaal: De emissies op nationaal niveau van verschillende stoffen door verschillende economische sectoren, inclusief de vrachten die via de grote rivieren Nederland inkomen en uitgaan, en de bijdrage van de verschillende stoffen aan milieuthema’s zoals vermesting en zware metalen. Deze gegevens wordt getoond voor verschillende jaren in verschillende tabbladen. A en B slaat op verschillende berekeningswijzen die staan toegelicht in de rapportages.
  • Emissie per stroomgebied: De emissies van verschillende stoffen door verschillende economische sectoren, inclusief de vrachten die via de grote rivieren Nederland inkomen en uitgaan, en de bijdrage van de verschillende stoffen aan milieuthema’s zoals vermesting en zware metalen. Deze gegevens wordt getoond voor verschillende jaren. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de deelstroomgebieden Eems, Maas, Rijn Midden, Rijn Noord, Rijn Oost, Rijn West en de Schelde.
  • regionaal economisch: De economische gegevens (productiewaarde, intermediair verbruik, toegevoegde waarde, beloning werknemers, en aantal werknemers) per sector voor verschillende jaren. Deze informatie wordt in de tabbladen gepresenteerd voor de verschillende deelstroomgebieden en Nederland als geheel.
  • Riviervrachten: De vrachten van verschillende stoffen die via de grote rivieren Nederland inkomen