Nota's waterhuishouding

Digitale versies van de 1e, 2e, 3e en 4e Nota Waterhuishouding. De links naar de downloads treft u onderaan deze pagina.

1e Nota Waterhuishouding

In deze nota zullen de aspecten van de afwatering en de watervoorziening op verschillende manieren worden belicht. Het aspect van de bescherming van het land tegen overstroming door het water van de zee en rivieren biijft buiten beschouwing.

2e Nota Waterhuishouding

Deze nota vervangt de in 1968 verschenen nota "De Waterhuishouding van Nederland". Maatschappelijke veranderingen en wijzigingen, verdieping en verbreding van het inzicht in de waterhuishouding van Nederland en de daarbij betrokken belangen maakten herziening noodzakelijk. Zo waren bijvoorbeeld de prognoses met betrekking tot de toekomstige waterbehoeften van de land- en tuinbouw en die van de drink- en industriewatervoorziening aan herziening toe, terwijl ook het belang dat een aantal andere sectoren bij een goede waterhuishouding heeft thans beter wordt onderkend. De scheepvaart en de elektriciteitsvoorziening spelen in deze nota een grotere rol dan voorheen, terwijl ook de relaties met de natuur en het milieu veel meer aandacht krijgen.

3e Nota Waterhuishouding

Het doel van de derde Nota waterhuishouding (NW3) is het aangeven van de hoofdlijnen van het beleid voor de landelijke waterhuishouding. Gelet op de samenhangen tussen de waterhuishouding en haar
directe omgeving behoort hiertoe ook het aangeven van de wensen en/of eisen ten aanzien van de overige beleidsterreinen die van invloed zijn op de waterhuishoudkundige systemen, een en ander in
wisselwerking met de wensen en/of eisen van die overige beleidsterreinen.

Evenals in de vorige nota's staat daarbij het belang van de veiligheid, de bewoonbaarheid en de bruikbaarheid van het land voorop. Tevens is het waterhuishoudkundig beleid gericht op de ontwikkeling, werking en bescherming van de waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan, ter realisatie van aan aquatische en terrestrische gebieden toegekende gebruiksfuncties en daarbij behorende ecologische doelstellingen. Dit beleid laat zich kernachtig samenvatten in: het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land als primaire randvoorwaarde en het ontwikkelen en instandhouden van
gezonde waterhuishoudkundige systemen die een duurzaam gebruik garanderen.

3e Nota Waterhuishouding (evaluatienota)

Behelst een partiële herziening van de Derde Nota Waterhuishouding (NW3). Geeft een evaluatie van de uitvoering van het integraal waterbeleid zoals dat de afgelopen 4 jaren heeft plaatsgevonden, waarbij voortgang en knelpunten, programma, en financiering worden onderscheiden. De reductiedoelstellingen voor 1995 die voor de emissies van fosfaten en stikstof zijn vastgesteld, zullen worden gehaald.
De vermindering van de emissies vanuit diffuse bronnen zal niet zoals gewenst verlopen. De aanvullende maatregelen om de verontreiniging van het oppervlaktewater verder te verminderen worden opgesomd, evenals de maatregelen die nodig zijn om de verdroging overeenkomstig de doelstellingen terug te dringen. De sanering van waterbodems en de aanleg van baggerspeciedepots krijgen veel aandacht, evenals de kosten en financiering van alle noodzakelijke maatregelen. Tenslotte wordt vooruitgeblikt op de Vierde Nota Waterhushouding.

4e Nota Waterhuishouding

De Hoofddoelstelling van NW4 houdt in het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. In deze nota komen aan de orde watersystemen, de thema's veiligheid, verdroging, emissies en waterbodems, bestuurlijke organisatie, internationaal waterbeleid en financiële en economische consequenties.