Eerste product: Het verhaal van de Rivier

In deze eerste versie van het ‘Verhaal van de Rivier’ staat de kernboodschap aan de rivierbeheerder Rijkswaterstaat en aan de partijen die een rol spelen bij de inrichting van de rivier (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en private partijen) centraal: welke gidsprincipes zouden volgens deskundigen moeten worden toegepast bij het beheer van de rivieren en de inrichting van het rivierengebied, in het licht van het gedrag van die rivieren en met het oog op alle functies die moeten worden bediend? Deze eerste versie van het verhaal gaat alleen over de bovenrivieren. Een uitbreiding naar het benedenrivierengebied en uitwerkingen voor verschillende riviertrajecten komt later.

Het verhaal is in hoofdlijn tot stand gekomen tijdens een tweedaagse sessie in het iD-lab van Deltares. Het is gebaseerd op de kennis en ervaring van deskundigen van Rijkswaterstaat en Deltares. Zij brachten zowel ervaringskennis in als kennis van de relevante literatuur.

Het betreft nadrukkelijk een eerste conceptuele versie, waarvan bezien moet worden of die de toets der kritische toepassing kan doorstaan. Consequenties voor beleid, wet- en regelgeving en financiën blijven buiten beschouwing. Het verhaal heeft daarom nog geen beleidsmatige, juridische of financiële betekenis.