Kennisopbouw voor integraal riviermanagement

In hun presentatie tijdens de Productendag richtten Saskia van Vuren en Bert Voortman zich op Integraal Rivier Management (IRM). Zij deelden met collega’s de actuele stand van zaken van het programma. Kennis en inzichten die de laatste jaren zijn ontwikkeld en benut, passeerden op hoofdlijnen de revue. Alsook de velden waar op dit moment kennis voor IRM wordt opgebouwd. Lees verder over deze kennisontwikkeling.

Positieve bijdrage

Een deel van de kennis die gebruikt wordt voor IRM is tot stand gekomen via het Platform Rivierkennis. Maar niet uitsluitend: ook andere programma’s en projecten faciliteerden de kennisontwikkeling. Om de kennis die op diverse fronten werd en wordt ontwikkeld, overzichtelijk te maken, gebruikten Saskia en Bert in hun workshop zeven categorieën:

  1. Kennis betreffende ontstaan en werking systemen.
  2. Kennis hydraulische systeemwerking.
  3. Kennis morfologische systeemwerking en sedimenthuishouding.
  4. Kennis over opgaven en prioritering.
  5. Kennis over hulpmiddelen en bouwstenen.
  6. Kennisopbouw in beleidsadvisering en uitwerking.
  7. Kennisopbouw in de praktijk om te anticiperen op rivierbodembeleid.

Saskia is ervan overtuigd dat de opgebouwde systeemkennis en gidsprincipes voor beleid, inrichting en beheer, positief hebben bijgedragen aan de snelheid van de invoering van IRM.

Benodigde aanvullende kennis

In de workshop inventariseerden Saskia en Bert de voor IRM beschikbare relevante kennis. Daarbij is ook gekeken naar welke aanvullende kennis nodig is voor het ontwikkelen van beleidsopties voor afvoercapaciteit en de rivierbodem in 2020. Bijzondere aandacht is er voor systeemoverschrijdend gedrag en de samenhang tussen morfologische, hydraulische en ecologische deelsystemen. Want deze stoppen niet bij kunstmatige door de mens ingestelde beheer- of landgrenzen. Er is bijvoorbeeld aandacht voor kennis op de schaal van het internationale stroomgebied. Ook daar speelt de onderlinge verwevenheid tussen deelsystemen. Speciale aandacht is er voor de splitsingspunten jegens de wisselwerking tussen morfologische ontwikkelingen, sedimentverdeling en de afvoerverdeling.

Toekomstige kennisontwikkeling

Om tot goed onderbouwde bestuurlijke keuzes te komen in Integraal Rivier Management, is nog meer kennis nodig over het functioneren van de riviersystemen. Hoe kunnen toekomstige maatregelen en het beheer zo worden uitgevoerd dat de vele functies rond de rivier optimaal blijven functioneren bij de verwachtte hogere en lagere rivier afvoeren in de toekomst?

Met dank aan Saskia van Vuren