Projectoverstijgende verkenningen

In 2014 starten binnen het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma vier zogenaamde projectoverstijgende verkenningen: Piping, Waddenzeedijken, Centraal Holland en Macrostabiliteit.

Centraal Holland

In Centraal Holland zijn bij de derde toetsing veel zogenoemde c-keringen afgekeurd langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het versterken van deze keringen is een dure aangelegenheid. In plaats van het versterken van deze keringen, worden andere meer doelmatige oplossingen verkend. De verkenning zal derhalve ingaan op maatregelen om de sterkte van Lekdijken te vergroten en de belasting te verminderen.

Piping

Piping is een faalmechanisme waarbij kwelwater door of onder de dijk stroomt, waarbij grond wordt meegenomen en de stabiliteit van de dijk daardoor afneemt. Het gevaar van piping is bij veel afgekeurde dijken aan de orde. Tegelijk is piping met veel onzekerheden omgeven. Aanvullend onderzoek naar de omvang van het probleem is noodzakelijk. De projectoverstijgende verkenning geeft daar invulling aan en heeft ook als doel te komen tot innovatieve en doelmatige oplossingen.

Waddenzeedijken

Deze projectoverstijgende verkenning is gericht op optimale en doelmatige oplossingen voor alle afgekeurde Waddenkeringen van Friesland en Groningen. De inzet is verschillende opgaven in het gebied te combineren. Te denken valt aan een combinatie van dijkversterkingen met kwelders, overslagbestendigheid, innovatieve dijken en zandsuppleties.

Macrostabiliteit

In de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Denk hierbij aan nieuwe rekenmethodes en technieken, zoals dijkvernageling en vacuümconsolidatie. Methodes worden waar mogelijk direct ingezet als pilot in zogenaamde referentieprojecten, die bij de POVM zijn aangehaakt. Trekker van de POVM is Waterschap Rivierenland. Wilt u op de hoogte blijven? Geef je op voor de nieuwsbrief van het POVM.