Handelingsperspectief Omgaan met piping

Berekeningen in het kader van VNK en vingeroefeningen met de nieuwe toetsregels (WTI2011) laten zien dat de kans dat piping optreedt aanmerkelijk hoger is dan voorheen werd gedacht. In combinatie met nieuwe, vaak strengere normen leidt dit tot een zeer grote versterkingsopgave (vele kilometers) die op korte termijn niet kan worden gerealiseerd. Daarom is piping hoog op de beleidsagenda geplaatst.

Het doel van de notitie ‘Omgaan met piping’ (pdf, 525 kB) is om vanuit de inhoud een handelingsperspectief te bieden voor de aanpak van het vraagstuk piping in Nederland in een beheersbare vorm. Het handelingsperspectief bestaat uit een gefaseerde aanpak waarbij op korte termijn de meest urgente dijktrajecten snel en afdoende worden aangepakt. Op middellange termijn kunnen de resterende trajecten waar piping een probleem kan zijn, stapsgewijs nader worden onderzocht, geprioriteerd en verbeterd.

‘Omgaan met piping’ is bedoeld als kompas voor al diegenen die een rol hebben bij het oplossen van het vraagstuk piping en daarbij te maken krijgen met keuzes binnen het dagelijks beheer van keringen, het uitvoeren van de wettelijke toetsing, het ontwerpen van dijkversterkingen, en de ontwikkeling van kennis en instrumenten. Daarmee is het handelingsperspectief bedoeld voor de gehele waterveiligheidssector.