Kustgenese 2.0

Het klimaat verandert en de bodem daalt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we de Nederlandse kust onderhouden. Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden moeten we nu nadenken over de vraag hoe we onze kust na 2020 met zandsuppleties  kunnen blijven onderhouden.

Video meetcampagne najaar 2017.
Lees meer over de meetcampagne in onze nieuwsbrief.

Doelstelling Kustgenese

De doelstelling voor het programma Kustgenese 2.0 is: ‘Het genereren van kennis om vanaf 2020 goed onderbouwd besluiten te kunnen nemen over beleid en beheer van het Nederlandse zandige kustsysteem.’

Uitgangspunten

In de Beslissing Zand van het Deltaprogramma zijn een aantal hoofdkeuzes gemaakt voor het langetermijn kustbeleid:

  1. Het kustfundament moet in duurzaam evenwicht met de zeespiegelstijging blijven
  2. Lerend werken: ontwikkel kennis ook via pilots
  3. Creëer meerwaarde bij gebruik van zand

Vanuit deze keuzes ontwikkelt het programma Kustgenese 2.0 kennis als basis voor het langetermijn kustbeleid.

Onderzoek

In het programma Kustgenese onderzoeken we tussen 2015 en 2019 hoeveel zand op lange termijn nodig is, waar en wanneer het zand nodig is en hoe we het zand kunnen toevoegen aan de kust. Dit onderzoek verloopt langs de volgende onderzoekslijnen:

  • Langetermijn-kustbeleid: aanvullende monitoring en modelontwikkeling om meer inzicht krijgen in de werking van zeegatsystemen, uitwisseling sediment op dieper water en andere factoren die het benodigde suppletievolume bepalen
  • Pilotsuppletie buitendelta Amelander Zeegat: aanleggen van een pilotsuppletie om te leren over de morfologie en ecologie van zeegaten.
  • Ecologie: inzicht in effecten en kansen van veranderende suppletiehoeveelheden en suppletielocaties voor de ecologie
  • Lerend werken: ervaring opdoen met mogelijke strategieën door de inzet van proeftuinen en door proefsuppleties in nieuwe pilots en in bestaande projecten zoals versterking Hondsbossche- en Pettemer Zeewering en de Zandmotor
  • Datamanagement: veilig en toegankelijk beheer van alle gebruikte en ingewonnen data
  • Overige aspecten die binnen Kustgenese 2.0 nog niet zijn opgepakt, zoals de optimalisatie van zandwinning, ruimtelijke ordening en economie.

Planning

Januari 2017:            Start onderzoeken Nederlandse kust

September 2017:   Start nulmetingen langs Nederlandse kust

2018:                             Start pilotsuppletie Amelander Zeegat

2019:                             Oplevering onderzoeksrapport

2019:                             Advies over kustbeleid gereed

2020:                             Besluit ministerie over nieuw kustbeleid

Deze planning is onder voorbehoud.

Opdrachtgevers en financiering

Kustgenese 2.0 komt voort uit het Deltaprogramma 2015. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opdrachtgever. Kustgenese 2.0 is onderdeel van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. De onderzoekslijnen worden voor het grootste deel gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en deels door partners vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Samenwerking met andere projecten

Kustgenese 2.0 maakt tevens deel uit van het Interreg project Building with Nature. Hierin werken we samen met onder meer Noorwegen, Duitsland, Zweden, België, Denemarken en Schotland. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het delen van kennis en data. We wisselen daarnaast ook kennis uit met de wetenschappelijke onderzoeksprojecten SEAWAD, ShoreScape en PROCOAST.

Meedoen?

Voer je onderzoek uit op het gebied van bovenstaande onderwerpen? Sluit je dan aan. Door samenwerking zorgen we voor efficiëntie en dragen we bij aan de gezamenlijke kennisontwikkeling voor een veilige en aantrekkelijke kust. Neem contact via het contactformulier Kustgenese 2.0

Film

Uitgeschreven tekst