Over de technische leidraden

In de Waterwet (artikel 2.6.) staat:

De Minister van Infrastructuur en Milieu draagt zorg voor “de totstandkoming en verkrijgbaarstelling van technische leidraden voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud van primaire waterkeringen”.

Het ENW (en haar voorganger TAW) heeft vele leidraden en technische rapporten uitgebracht die worden gebruikt bij het ontwerpen, het beoordelen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse waterkeringen. Deze  leidraden en technische rapporten zijn samengevoegd in de 'technische leidraden'. Technische leidraden worden beschikbaar gesteld door de Minister van Infrastructuur (wegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorziening) en Waterstaat en zijn beoordeeld door het ENW.

Technische leidraden bevatten de informatie over de sterkte van (onderdelen van) waterkeringen, de belastingen die kunnen voorkomen op een waterkering en de (faal)mechanismen van de verschillende typen waterkeringen. Daarnaast bieden de technische leidraden informatie over de verschillende rekenmodellen om deze (faal)mechanismen te berekenen.