Macrostabiliteit Buitenwaarts - Kwalitatieve beschrijving ‘Actuele Sterkte’

Voor een nadere toelichting op het beoordelingsaspect Macrostabiliteit wordt ver- wezen naar paragraaf 5.4 ‘Macrostabiliteit van de waterkering’ van het ‘Technisch

[29].

De toepasbaarheid van de methoden ‘Bewezen Sterkte’ en ‘Locaal Onderzoek’ is voor wat betreft het aspect Macrostabiliteit Buitenwaarts volledig vergelijkbaar met Macrostabiliteit Binnenwaarts. Voor de Macrostabiliteit van het binnentalud wordt immers middels historisch onderzoek en middels locaal onderzoek onder- zocht of er aanleiding is de rekenwaarden van schuifsterkte-eigenschappen van de ondergrond in positieve zin bij te stellen. Deze zelfde aanpakken zijn toepas- baar bij de beoordeling van de waterkering ten aanzien van de Macrostabiliteit Buitenwaarts, en zijn in het verleden ook al wel toegepast.

Daarnaast is in principe ook de ‘Restbreedte-bij-Overhoogte’-methode toepas- baar. Wel, dient dan rekening te worden gehouden met enkele bijzondere aan- dachtspunten. Ten eerste is er aan de buitenkant mogelijk sprake van een heel andere geometrie dan het min of meer horizontale beloop vanaf de binnenteen zoals dat aan de binnenzijde het geval is. Dit heeft mogelijk ongunstige conse- quenties voor de aan te nemen situatie na de afschuiving. Daarnaast is er na afschuiving van het buitentalud een uit oogpunt van erosiebestendigheid van het restprofiel veel ongunstiger situatie ontstaan dan wanneer dit aan binnenzijde gebeurt. Deze beide aandachtspunten kunnen belangrijke beperkingen vormen voor toepassing van de ‘Restbreedte-bij Overhoogte’-methode bij beoordeling van de macrostabiliteit buitenwaarts.

  • Dijk/Dam
  • Kunstwerk (Langsconstructie)
  • Algemeen
  • Macrostabiliteit buitenwaarts (afschuiving buitentalud)
  • 5 | Afweging ondersteunende informatie
  • tekst

Bron

Technisch Rapport Actuele sterkte van dijken (TRASD)

Hoofdstuk
Kwalitatieve beschrijving ‘Actuele Sterkte’
Auteur
Blommaart P.J.L, E.O.F. Calle, J.R. Deutekom, M.T. van der Meer, J.D. Stoop
Organisatie auteur
Fugro Ingenieursbureau, GeoDelft, Grontmij Advies & Techniek, Rijkswaterstaat Waterdienst
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Waterdienst
Verschijningsdatum
Maart 2009
PDF

Over versie 1.0: 29 juni 2018

Tekst is letterlijk overgenomen uit brondocument.