Ontwerpen, beheer en onderhoud

Voor het ontwerpen van primaire waterkeringen zijn door de Technische Adviescommissie Waterkeringen (TAW) en haar opvolger, het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) sinds 1971 Leidraden en Technische Rapporten opgesteld. Deze TAW/ENW-Leidraden en -Technische Rapporten zijn te vinden op de internetpagina http://www.enwinfo.nl/ onder ‘Publicaties'.

Ontwerpinstrumentarium

Deze versie 4 van het OI2014 kent verschillende actualisaties, uitbreidingen en verbeteringen ten opzichte van versie 3. Ontwikkelingen in het wetgevingstraject hebben bijvoorbeeld geleid tot kleine wijzigingen in de voorgestelde normgetallen zoals nu opgenomen in de Waterwet, een aantal N-waarden (voornamelijk langs de kust) is aangepast. Daarnaast is nieuw beschikbare kennis uit het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) en kennis die binnen het OI is ontwikkeld, verwerkt. Ook zijn de inhoudelijke toelichtingen verduidelijkt, mede op basis van ervaringen met de toepassing van het OI2014v3 in de projecten.

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt conform de wet het OI2014 beschikbaar. Dit ontwerpinstrumentarium is een handreiking die strekt tot aanbevelingen bij het ontwerpen van een kering conform de overstromingskansbenadering. Rijkswaterstaat heeft in opdracht van DGRW het OI ontwikkeld in nauwe samenwerking met het KPR, Deltares en marktpartijen. Naast die samenwerking was ook de afstemming met lopende programma’s, zoals het WBI2017 erg belangrijk om de consistentie tussen de ontwerphandreiking en het beoordelen zo groot mogelijk te houden.

Omdat het OI2014 in de verschillende versies de nodige wijzigingen heeft ondergaan, wordt projecten die naar een andere MIRT-fase gaan, aangeraden een verschilanalyse uit te voeren tussen de gehanteerde versie van het OI2014 en de meest recente versie van het OI2014. Verschillen kunnen betrekking hebben op zowel het belastingdeel (de hydraulische ontwerpbelastingen die zijn uitgeleverd) als het sterktedeel (de in het ontwerp gehanteerde veiligheidsfactoren).

Ook de komende jaren wordt kennis ontwikkeld voor het ontwerpen (en beoordelen) van waterkeringen. De verdere ontwikkeling van het Ontwerp Instrumentarium kent op dit moment een looptijd tot en met 2018. Aanbevolen wordt om bij de dijkverbeteringsprojecten tijdig vast te stellen hoe met nieuw ontwikkelde kennis zal worden omgegaan. Ter ondersteuning van besluitvorming hieromtrent zal het programma voor de doorontwikkeling van het OI beschikbaar worden gesteld via de website van het HWBP. Dit programma betreft een kort overzicht van de onderzoeksprojecten, de veronderstelde invloed op het ontwerp en een planning.