Nieuwe Normering

Per 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Daarmee wordt de beoordeling van de veiligheid van de primaire keringen door de keringbeheerders gebaseerd op de overstromingskans. Deze eerste beoordelingsronde op basis van nieuwe normen en inzichten dient om een eerste veiligheidsbeeld van de keringen te schetsen, ervaring op te doen met de nieuwe systematiek en te leren voor de toekomst. De keringen moeten in 2050 aan de norm in de Waterwet voldoen. Er is tijd om de keringen die niet voldoen, te verbeteren.

De Eerste beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans start 1 januari 2017 en in 2023 rapporteert de minister het landelijk beeld aan de Eerste en Tweede Kamer. De landelijke rapportage in 2023 geeft een eerste oordeel met zicht op de opgave en meest urgente trajecten. In de gevallen waarin in deze ronde nog geen goed en gedetailleerd eindoordeel kan worden gegeven, kan het veiligheidsoordeel in de volgende beoordelingsronde worden aangevuld en verfijnd.

Het Draaiboek (pdf, 1.4 MB) beschrijft de rol- en taakverdeling en het procesverloop voor de eerste beoordelingsronde. Het draaiboek is door de betrokken partijen opgesteld en is op 14 december 2016 bestuurlijk bekrachtigd in de Stuurgroep Water.

Alle waterschappen zijn door de minister geïnformeerd over de wijzigingen die per 1 januari 2017 in werking zijn getreden in verband met de overstap naar de nieuwe normering primaire keringen. De brief aan de waterschappen kunt u lezen door op de link te klikken.

Nieuwe normen

In 2050 moeten al onze primaire waterkeringen voldoen aan de nieuwe normen die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn. De nieuwe normen zijn via een wetswijziging vastgelegd in de Waterwet. Die wijziging was nodig omdat ons land in de afgelopen decennia fundamenteel is veranderd. Het aantal inwoners en de economische bedrijvigheid is in verschillende gebieden sterk toegenomen. Maar, ook onze kennis over de sterkte van de dijken en overstromingskansen is enorm toegenomen. Wij weten nu beter wanneer en op welke wijze gebieden kunnen overstromen en kunnen daarbij met onze modellen ook rekening houden met de gevolgen van de klimaatveranderingen. Dit alles maakte het nieuwe afspraken over de normen waaraan de sterkte van onze dijken moeten voldoen noodzakelijk.

Technisch-inhoudelijke uitwerking

In het Deltaprogramma vonden de voorbereidingen plaats voor het actualiseren van de normen van de primaire waterkeringen in Nederland. Het startpunt was een landelijke consistente benadering gebaseerd op een risicobenadering: er wordt gekeken naar zowel de kans als de gevolgen van de overstroming. De gevolgen bepalen de overstromingskans die we aanvaardbaar vinden. De uitwerking is in de bijgevoegde rapporten in de rechterkolom beschreven.

Communicatie

Met de nieuwe normeringen geldt er een ‘basisbeschermingsniveau’ voor iedereen in Nederland. Daarnaast worden gebieden waar veel slachtoffers kunnen vallen of waar de economische schade groot zal zijn, extra beschermd. Met de nieuwe aanpak is de bescherming meer op maat. Dat geldt ook voor de communicatie.

Omdat de nieuwe aanpak meer regiospecifiek is gericht, is ook de communicatie-aanpak over de nieuwe normeringen is gericht op de specifieke regionale omstandigheden. Daarom hebben vertegenwoordigers van UvW, HWBP, Staf Deltacommissaris, STOWA, Waterschappen, Deltares, RWS en IenM middelen ontwikkeld ter ondersteuning van de communicatie.

Bestuurders, beheerders, specialisten,adviseurs en iedereen die verder betrokken is bij de communicatie over ons waterveiligheidsbeleid kunnen putten uit de middelen bij de communicatie over het doel van en het werken met de nieuwe normen voor onze primaire wateringen. De middelen zijn landelijk en regionaal in te zetten en bedoeld voor iedereen die betrokken

In het communicatiedossier vindt u een aantal middelen. Aanvullingen, opmerkingen of aandachtspunten zijn welkom. Gebruik daarvoor het contactformulier de optie Stel een vraag in de donker gele balk bovenin de pagina