Waarom is er een nieuwe wet en WBI nodig?

In de Deltabeslissing Waterveiligheid (2014) is het nieuwe beleid van de rijksoverheid ten aanzien van waterveiligheid verankerd. Het streven is dat het daarbij horende nieuwe stelsel van normen in 2017 wettelijk van kracht is door een wijziging in de Waterwet, zodat de huidige beoordelingsronde op basis van de geactualiseerde normen kan plaatsvinden.

De nieuwe normen zijn bepaald door een herijking van de risicobenadering voor de waterveiligheid. De overstromingskans staat hierin centraal in plaats van de overschrijdingskans. De kans dat een kering doorbreekt en het gebied overstroomt, wordt bepaald door de sterkte van de kering en de belasting die het water op de kering uitoefent. Wanneer de belasting groter is dan de sterkte zal de kering zijn waterkerend vermogen verliezen. In de afgelopen decennia is de nodige kennis opgedaan over beide aspecten en zijn daarnaast de mogelijkheden vergroot om de gevolgen van een overstroming in te schatten. Hierdoor is het nu mogelijk is een overstromingskans te berekenen. Daarom is een wijziging in de systematiek mogelijk en wenselijk.