Ondersteuning

Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium WBI2017 is technisch inhoudelijk fors gewijzigd ten opzichte van het voorgaande wettelijke toetsinstrumentaria, het VTV2006 en de HR 2006 en het concept-WTI 2011.

De overstap van overschrijdingskansen naar overstromingskansen, de invulling van probabilistisch rekenen en nieuwe waterveiligheidsnormen, en de geheel nieuwe software, zijn grote veranderingen voor alle betrokkenen en vooral voor de waterkeringbeheerders en bureaus die de beoordeling uitvoeren.

Om u te ondersteunen bij het werken met het beoordelingsinstrumentarium is een aantal zaken geregeld. Allereerst kunt u met al uw vragen terecht bij de Helpdesk Water (Stel een vraag bovenin de gele balk). Achter dit loket staat een heel team van experts voor u klaar voor vragen over water en waterveiligheid.

Het is het handigst als u uw vraag of verzoek om advies via het vragenformulier op de website indient. Uw vraag wordt dan niet alleen geregistreerd, ook de doorlooptijd en kwaliteit van het gegeven antwoord worden dan gecontroleerd. Natuurlijk kunt u ook bellen met 088-7977102 om uw vraag te stellen. Mocht een vraag daartoe aanleiding geven, dan wordt er contact met u opgenomen door een inhoudelijk deskundige, met als doel u van passend advies te voorzien.

Als een schriftelijk of telefonisch antwoord of advies niet afdoende is, kan een expert u op locatie bezoeken voor een nadere toelichting. Vanzelfsprekend vindt een dergelijk bezoek altijd in overleg plaats.

Naast de Helpdesk Water zijn er diverse andere vormen van ondersteuning. Zo kunt u eerder gestelde vragen, inclusief antwoorden, bekijken op de pagina Vraag en Antwoord. Om het vinden van vragen te vereenvoudigen zijn ze onderverdeeld in zes categorieën, die vaak zelf ook weer een onderverdeling hebben.

Ook kunt u in het voorbeeldenboek kijken om inspiratie op te doen bij het beoordelen van uw waterkeringen. In dit boek zijn praktijkvoorbeelden opgenomen die zijn aangedragen door waterkeringbeheerders en experts van Rijkswaterstaat en Deltares.

Waterkeringbeheerders kunnen kennis en ervaringen met collega’s delen op de bijeenkomsten van de vier regionale Kennis- en Kundeplatforms.

Daarnaast hebben STOWA en Rijkswaterstaat diverse opleidingen ontwikkeld om waterkeringbeheerders te ondersteunen bij het beoordelen van hun keringen.

In de bibliotheek WBI(link) kunt u alle documenten vinden voor de beoordeling.

Voorbeeldenboek

Om u te inspireren bij het beoordelen van uw waterkeringen hebben we een voorbeeldenboek geïntroduceerd. Dit boek is een ‘levend’ document. Het groeit doordat waterkeringbeheerders en ingenieursbureaus praktijkvoorbeelden aandragen naar aanleiding van hun ervaringen bij het beoordelen.

De voorbeelden zijn erop gericht om u als beheerder te helpen bij het maken van keuzes tijdens het beoordelingsproces. Hoe kunt u bijvoorbeeld het beste de ondergrond, de vakindeling, dijkgeometrie en de grondeigenschappen schematiseren bij het beoordelen van de kans op piping? Van welke hydraulische belastingen en stormduur moet u uitgaan om de kans op erosie van de grasbekleding van het buitentalud te bepalen? Is het nodig om een homogeen dijktraject in vakken op te delen als alleen de kruinhoogte op een plek afwijkt?

In het voorbeeldenboek zijn alle voorbeelden zo concreet mogelijk uitgewerkt en zijn de achterliggende data beschikbaar gesteld. De beheerders die een voorbeeld indienen, zorgen zelf voor de kwaliteit ervan en de voorbeelden worden voor plaatsing ook gelezen door Rijkswaterstaat. Ze gaan daarbij uit van de criteria volgens bijlage I van de Ministeriële Regeling Veiligheid Primaire Waterkeringen 2017.

Hoe werkt het voorbeeldenboek?

 • U kunt een voorbeeld vinden door te zoeken op trefwoord of een categorie te selecteren. Voor elk voorbeeld zijn de rekenfiles beschikbaar. Wilt u meer weten over de achtergrond of gemaakte keuzes, neem dan contact op met de inzender.
 • Welke status hebben de voorbeelden?
 • De voorbeelden zijn ter inspiratie en hebben geen formele status.
 • Kan ik discussiëren over een voorbeeld?
 • De plek voor discussies over de voorbeelden is het Kennis en Kunde Platform. U kunt ook contact opnemen met de inzender.
 • Kan ik zelf voorbeelden insturen?

Ja, uw voorbeeld kan anderen weer helpen. Gebruik het format voorbeeld. Neem voor het insturen contact op met het Kennis- en Kundeplatform

Kennis- en Kundeplatform

Sinds eind 2014 is het kennis- en kundeplatform (KKP) actief. Binnen dit platform – dat een initiatief is van de waterschappen en STOWA – werken waterkeringbeheerders en ingenieursbureaus samen om elkaar te helpen bij het beoordelen van waterkeringen. De deelnemers wisselen kennis, ervaringen en deskundigheid uit. Tot 2018 kwame de KKP-leden binnen regio's bij elkaar, sinds 2018/2019 binnen zogenaamde expert pools.

KKP kent de volgende expert pools:

 • Geotechniek,
 • HR-zoet en bekledingen,
 • HR-zout en duinen,
 • kunstwerken en langsconstructies,
 • nwo's en indirecte faalmechnismen,
 • data, monitoring en ai,
 • projectleiders en review teams.

Medewerkers van de Helpdesk Water en inhoudelijke experts van Rijkswaterstaat en Deltares en in sommige gevallen ook marktpartijen zijn bij bijeenkomsten aanwezig om vragen over het beoordelen en specifieke onderdelen van het beoordelingsinstrumentarium te beantwoorden, te vertellen over de stand van zaken en in te gaan op nieuw ontwikkelde kennis en producten.

Het KKP heeft ook een netwerk-community opgezet – de dijkwerkers- community – voor alle mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de beoordeling van primaire waterkeringen. Waterkeringbeheerders, ingenieursbureaus, RWS-WVL, DGBW, ILT en andere betrokkenen kunnen binnen deze community kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. U kunt zich hier (https://community.dijkwerkers.com/kennis-en-kunde-platform/) aanmelden voor de dijkwerkers-community.

Naast deze openbare groep heeft het KKP ook een besloten community opgericht specifiek voor waterkeringbeheerders. Voor deze community kunnen beoordelaars bij waterschappen en Rijkswaterstaat zich hier (https://community.dijkwerkers.com/cluster-hollandse-kust/) aanmelden.